ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฉบับที่4)

ประกาศมหาวิทยาลัย_การประหยัดพลังงานมหาวิ