หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Health Program in Public Health

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Health (Public Health)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.P.H. (Public Health)