ข้อมูลคณะ

ที่ตั้ง :  อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ (อาคาร 53)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง
    อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
    โทรศัพท์ 045-352000 - 4361
    โทรสาร 045-352138

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แยกมาจากหมวดพลานามัย เมื่อปีพ.ศ.2520 ซึ่งขณะนั้นเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เนื่องจากได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่จากหมวดวิชามาเป็นภาควิชาและให้ภาควิชาสังกัดคณะวิชา สำหรับหมวดพลานามัยได้แยกเป็น 2 ส่วน คือภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาพลศึกษา คณาจารย์ที่สังกัดหมวดพลานามัย จึงแบ่งเป็น 2 ชุด โดยทั้งภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาพลศึกษา สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสุขศึกษาได้เปิดหลักสูตรระดับอนุปริญญา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) เอกสุขศึกษาในภาคปกติ และภาคต่อเนื่อง 2 หมู่เรียน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้

 • อาจารย์บังอร นิยมธรรม หัวหน้าภาควิชา
 • อาจารย์เพ็ญศรี อินทรชาติ กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • อาจารย์พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 • อาจารย์กรองแก้ว ม่วงไทย กรรมการ (ช่วยราชการจากวิทยาลัยครูสวนดุสิต)
 • อาจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ กรรมการ (ย้ายมาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ปี พ.ศ. 2521 วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้ให้ภาควิชาสุขศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี (ค.บ. 2 ปี หลัง) 1 หมู่เรียน ป.กศ. ชั้นสูง 1 หมู่เรียน

ปี พ.ศ. 2522 เปิดสอน ภาคปกติ ค.บ. 2 ปี หลังป.กศ.ชั้นสูง และเปิดรับบุคลากรประจำการมาเรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ 3 หมู่เรียน ในโครงการอบรมครูประจำการ (อคป.)

ปี พ.ศ. 2523 – 2526 เปิดสอน 3 ภาค คือ ภาคปกติ ภาค (อคป.) และต่อเนื่อง (เรียนตอนเย็นวันจันทร์ – ศุกร์)

ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารงานของภาควิชา ดังนี้

 • อาจารย์พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ หัวหน้าภาควิชา
 • อาจารย์จริยา ปัณฑวังกูร รองหัวหน้าและฝ่ายวิชาการ
 • อาจารย์บังอร นิยมธรรม ฝ่ายกิจกรรม
 • อาจารย์เพ็ญศรี อินทรชาติ ฝ่ายกิจกรรม
 • อาจารย์เพ็ญประภา จักรไชย ฝ่ายธุรการ
 • อาจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ เลขานุการ

ปี พ.ศ.2528 ได้เปิดรับนักศึกษา ภาคปกติค.บ.4ปี (ค.บ.1.6) อค.ป.(ค.บ.2 ปีหลัง) และภาคเรียนที่ 3/2528 ได้เปิดโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) แทนโครงการ อคป.

ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูได้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยภาควิชาสุขศึกษาได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เอกสุขศึกษา

ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยทั้ง 2 สถาบัน มีคณะกรรมการร่วมมือทางวิชาการของแต่ละสถาบัน เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงเริ่มเปิดสอนเอกสาธารณสุขชุมชน อีก 1 หลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ก่อน เนื่องจากต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ปี พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เอกสาธารณสุขชุมชน จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดการเรียนการสอน ดังนี้

 • อาจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ ประธานกรรมการ
 • อาจารย์พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ กรรมการ
 • อาจารย์จริยา ปัณฑวังกูร กรรมการ
 • อาจารย์มรุต วนา กรรมการ
 • อาจารย์เพ็ญประภา ดอกดวง กรรมการและเลขานุการ

ส่วนภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เอกสุขศึกษา ได้เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาสุขศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารงานช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2544 ดังนี้

 • อาจารย์พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ ประธานกรรมการ
 • อาจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ กรรมการ
 • อาจารย์เพ็ญประภา ดอกดวง กรรมการ
 • อาจารย์จริยา ปัณฑวังกูร กรรมการและเลขานุการ

ต่อมาสถาบันฯ ได้มีคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ตามคำสั่งที่ 0291/2545 ลงวันที่ 29 มกราคม 2545 ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ ประธานกรรมการ
  • รองศาสตราจารย์พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา ดอกดวง กรรมการ
  • อาจารย์นิธิ ปรัสรา กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา ปัณฑวังกูร กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาสุขศึกษาได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร ค.บ.สุขศึกษา และ วท.บ.สุขศึกษาจนกระทั่งปีพ.ศ.2548 จึงได้ปิดหลักสูตรลง

ปี พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม บุญรมย์ อธิการบดีและนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร นายกสภาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ในขณะนั้น ได้มีนโยบายให้พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท โดยให้สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จากหลักสูตรที่ทำไว้ใน ปี 2542 แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ นำมาปรับปรุงบางส่วนให้เหมาะกับนโยบายและแผนสาธารณสุขร่วมกับ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข และได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 และอนุมัติจาก ก.พ. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 และเปิดรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2/2547 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย

 • รองศาสตราจารย์พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ ประธานสาขาฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา ปัณฑวังกูร กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา ดอกดวง กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิตย์ โภคาพันธ์ กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
 • ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2549 สถาบันราชภัฏได้ถูกสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและโปรแกรมวิชาได้ถูกเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่ง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ตามคำสั่งที่ 0220/2549 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ดังนี้

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ ประธานกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา ดอกดวง กรรมการ
 • อาจารย์อรอนงค์ บุรีเลิศ กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา ปัณฑวังกูร กรรมการและเลขานุการ

ปี พ.ศ.2552 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในขณะนั้นให้ดำเนินการพัฒนาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ ดำรงตำแหน่งคณบดี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มีประกาศจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 และคำสั่งที่ 004/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 แต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์