บอร์ดประกาศ

คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2564

คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564