กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.ภัทรภร อ่านต่อทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือภายใต้ศูนย์บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. คณะ อ่านต่อทั้งหมด

พิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เช้าวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. อ่านต่อทั้งหมด