หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการรับทราบหลักสูตรในระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล อ่านต่อทั้งหมด

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้รับการรับทราบหลักสูตรในระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลร อ่านต่อทั้งหมด