บอร์ดประกาศ

ตารางสอบปลายภาค-ภาคปกติ2-2565

คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2564

คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564