การประชุมวิชาการและนิทรรศการผลงานวิจัยและบริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4 : PHUBRU Symposium 2024 : Public Health Updates

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมชมและรับฟัง

การประชุมวิชาการและนิทรรศการผลงานวิจัยและบริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4
PHUBRU Symposium 2024 : Public Health Updates

ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน