คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้า 2 รางวัล การประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ก้าวทันวิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล อ่านต่อทั้งหมด

๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็ อ่านต่อทั้งหมด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะส อ่านต่อทั้งหมด

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ความเป็นมา “วันราชภัฏ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันราชภัฏ เ อ่านต่อทั้งหมด

ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รอบแรก) ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รอบแรก) ที่ผ่านกา อ่านต่อทั้งหมด