เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

📢คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
รับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปวช. กศน. (ใช้ GPAX 4-5 ภาคเรียน) ปวส.(ใช้GPAX 2-3 ภาคเรียน)
🔴รอบที่ 1/1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปริญญาตรี
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
📅เปิดรับสมัคร วันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2566
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
🙋สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
🏢งานรับเข้าศึกษา ฯ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1
☎️045 352 000 ต่อ 2143, 2144, 2147