ขอแสดงความยินดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวศิรภัสสร มูลสาร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาจารย์ประจำรายวิชา: รศ.ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม
ที่ตีพิมพ์บทความวิจัย
Moonsan S, Songserm N, Woradet S, et al. (2023). Effects of Health literacy promotion programs for preventing opisthorchiasis and cholangiocarcinoma: a systematic review and meta-analysis.
Journal of Cancer Education, 38(4), 1322–1329.
ISI, PubMed, SCOPUS Q2