งานเครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๙ “เมืองดอกบัวเกมส์”