ลำเพลิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ VTR ภายใต้กิจกรรม”การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

https://www.facebook.com/watch/?v=892587 อ่านต่อทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจ อ่านต่อทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจ อ่านต่อทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง สภา อ่านต่อทั้งหมด