โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักสาธารณสุขมืออาชีพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักสาธารณสุขมืออาชีพ
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยผู้เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมินจากวิทยากร จะได้รับหน่วยคะแนน
นำไปใช้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งต่อไป