ขอแสดงความยินดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรภัสสร มูลสาร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม และ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์
ที่ได้รับรางวัล Good Presentation จากการนำเสนอผลงานเรื่อง “Effects of a knowledge-enhancing program under the health literacy concept help prevent opisthorchiasis and cholangiocarcinoma”
ในการประชุม The National and International Conference on Research and Innovation in Health Science for Sustainability
July 30th – August 1st, 2023 at Centara Ubon, Ubon Ratchathani, Thailand