แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. ทุกรุ่น

2020-07-15_09-43-33_winscan_to_pdf