ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก รับทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล อ่านต่อทั้งหมด

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล อ่านต่อทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล อ่านต่อทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และ วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล อ่านต่อทั้งหมด