การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา (Health, Hygiene, and Safety in Primary School)

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีและผู้บริหาร คณาจารย์กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ และผู้บริหารจาก ๑๗ ร.ร.ในสังกัดฯ และชี้แจงแนวทางสร้างความร่วมมือ PH-UBRU HHSS model โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์จะเป็นหน่วยกลางงานประสาน (Focal point) การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา (Health, Hygiene, and Safety in Primary School) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยจะเป็นไปในลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ #PHUBRU #คณะสาธารณสุขศาสตร์สุขภาวะดี
…….
นอกจากนั้น กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมรับฟังการชี้แจงจากคณะวิจัยประกอบด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เกี่ยวกับแผนงานบูรณาการ “การสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในโรงเรียนแบบบูรณาการในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านวิถีชุมชนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓