หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

 

อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชาดา

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

Curriculum Vitae

อาจารย์สุมาพร อารยะมั่นคง

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง วิชาการ)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์)
  • ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชวิทยา)
Curriculum Vitae

 

อาจารย์สุรัตน์ หารวย

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
  • ปริญญาโท วท.ม. (ปรสิตวิทยา)
Curriculum Vitae

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร. เด่นดวงดี ศรีสุระ

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (สุขศึกษา)
  • ปริญญาโท ส.ม. (การสร้างเสริมสุขภาพ)
  • ปริญญาเอก ปร.ด. (ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค)
Curriculum Vitae

อาจารย์ชนฏ์พงศ์ เคลือศิริ

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
  • ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

Curriculum Vitae

 

อาจารย์กฤษฎา ธานี

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

Curriculum Vitae