หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

อาจารย์สุรัตน์ หารวย

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
 • ปริญญาโท วท.ม. (ปรสิตวิทยา)

Curriculum Vitae

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

 • ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
 • ปริญญาโท พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
 • ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

Curriculum Vitae

อาจารย์สุมาพร อารยะมั่นคง

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง วิชาการ)

 • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์)
 • ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชวิทยา)

Curriculum Vitae

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร. เด่นดวงดี ศรีสุระ

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

 • ปริญญาตรี วท.บ. (สุขศึกษา)
 • ปริญญาโท ส.ม. (การสร้างเสริมสุขภาพ)
 • ปริญญาเอก ปร.ด. (ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค)

Curriculum Vitae

อาจารย์ชนฏ์พงศ์ เคลือศิริ

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

 • ปริญญาตรี วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
 • ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชาดา

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

Curriculum Vitae

 

อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

Curriculum Vitae