สำนักงานคณบดี

 

อาจารย์ดวงดาว สุดาทิพย์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์