หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

อาจารย์ชัยกฤต ยกพลชนชัย

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

Curriculum Vitae

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพร ดวงศรี

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

 

Curriculum Vitae

 

อาจารย์ญาณิฐา แพงประโคน

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  • ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
  • ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
Curriculum Vitae

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี จูมจี

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  • ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
Curriculum Vitae

อาจารย์ดวงดาว สุดาทิพย์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
  • ปริญญาโท วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
Curriculum Vitae

 

 

อาจารย์ ดร.กรวิกา หาระสาร

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  • ปริญญาโท วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Curriculum Vitae