หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ญาณิฐา แพงประโคน

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  • ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
  • ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)

Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ ธงชัย

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
  • ปริญญาเอก ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  Dr.PH (Public Health)

Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี จูมจี

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  • ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)

Curriculum Vitae

อาจารย์ดวงดาว สุดาทิพย์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
  • ปริญญาโท วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

Curriculum Vitae

 

 

อาจารย์กรวิกา หาระสาร

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  • ปริญญาโท วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

Curriculum Vitae

 

อาจารย์จารุพร ดวงศรี

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

Curriculum Vitae

อาจารย์ชัยกฤต ยกพลชนชัย

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

 

Curriculum Vitae