หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  • ปริญญาตรี ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
  • ปริญญาโท ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
  • ปริญญาเอก Ph.D. (Public Health)

Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

  • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
  • ปริญญาโท วท.ม. (โภชนศาสตร์)
  • ปริญญาเอก Dr.PH (Public Health Nutrition)

Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการุณ

อาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรดินและน้ำ)
  • ปริญญาโท ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
  • ปริญญาเอก Ph.D. (Public Health)

Curriculum Vitae