หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • ปริญญาตรี ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
 • ปริญญาโท ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Public Health)
Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
 • ปริญญาโท วท.ม. (โภชนศาสตร์)
 • ปริญญาเอก Dr.PH (Public Health Nutrition)
Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม

อาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ตำแหน่งวิชาการ)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

 • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท วท.ม. (ปรสิตวิทยา)
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Public Health)
Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการุณ

อาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งวิชาการ)

 • ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรดินและน้ำ)
 • ปริญญาโท ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Public Health)
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

 • ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
 • ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
 • ปริญญาเอก Dr.PH (Public Health)
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ ธงชัย

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

 • ปริญญาตรี วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย (B.Sc.IHS)
 • ปริญญาโท ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
 • ปริญญาเอก ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  Dr.PH (Public Health)