คณาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

  • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
  • ปริญญาโท วท.ม. (โภชนศาสตร์)
  • ปริญญาเอก Dr.PH (Public Health Nutrition)

 Curriculum Vitae