หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม

อาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ตำแหน่งวิชาการ)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาโท วท.ม. (ปรสิตวิทยา)
  • ปริญญาเอก Ph.D. (Public Health)
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
  • ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
  • ปริญญาเอก Dr.PH (Public Health)
Curriculum Vitae

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
  • ปริญญาโท พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
  • ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.วราทิพย์ แก่นการ

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
Curriculum Vitae