สโมสรนักศึกษา

“อุดมการณ์สร้างสรรค์ มุ่งเน้นพัฒนากิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำพระปณิธาน
เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี