ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน  : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Faculty of Public Health Ubon Ratchathani Rajabhat University

ที่ตั้ง : อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ (อาคาร 53)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 4361-4367, 045-352138

โทรสาร : 045-352138

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นในฐานะคณะในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อตั้งมาจากภาควิชาสุขศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) ทั้งภาคปกติและภาคต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520จนกระทั่งวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และประกาศให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา

โดยปี พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นโปรแกรมสาธารณสุขชุมชนและเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมสุขศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมสุขศึกษา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548
จึงได้ปิดหลักสูตรดังกล่าว

พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

พ.ศ. 2549 มีการปรับเปลี่ยนจากโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และมีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พ.ศ. 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์        พ.ศ.2554 – 2558
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ           พ.ศ.2558 – 2562  
  3. อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร                    พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน