ฐานข้อมูลงานวิจัยอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ฐานข้อมูลงานวิจัยอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

จำนวนผลงานวิจัยอาจารย์ ช่วงระหว่าง ปี 2560 – 2562
จำนวน/ปี

ลำดับ ผลงานทางวิชาการ

ค่า

น้ำหนัก

จำนวน คะแนนที่ได้
1

Songserm N, Charoenbut P, Bureelerd O, Pintakham K, Woradet S, Vanhnivongkham P, Cua LN, Uyen NTT, Cuu NC, Sripa B. Behavior-related risk factors for opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma among rural people living along the Mekong River in five Greater Mekong Subregion Countries. Acta Tropica 2019; 201: 105221.

(วารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีชื่อในฐานข้อมูล Medline/PubMed และมีค่าคะแนน ISI Journal Impact factor 2018 = 2.629)

1.00 1 1.00
2

Haruay S. and Piratae S. Situation and Cercarial Infection of Freshwater Mollusk from Sirindhorn Reservoir, Ubon Ratchathani Province, Thailand, Iran J Parasitol 2019; 14(3): 421-429.

(วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI Q3)

1.00 1 1.00
3 กุลชญา ลอยหา, สุรัตน์ หารวย, เด่นดวงดี ศรีสุระ, ปัทมา
ล้อพงค์พานิชย์,
ดวงดาว สุดาทิพย์. ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมในการป้องกันโรคกับการอุบัติซ้ำของโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2562; 8(1): 159-173.(วารสารวิชาการระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
0.60 1 0.60
4

Loyha K, Charoenbut P. Perceived benefits and perceived barriers of having safe practices and healthy lifestyles to prevent epidemic diseases among people living in the border areas of Ubon Ratchathani Province. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2562; 8(2): 1-5.

(วารสารวิชาการระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

0.60 1 0.60
5

ธีรศักดิ์ คันศร, กุลชญา ลอยหา, จำลอง วงศ์ประเสริฐ, เด่นดวงดี ศรีสุระ. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองอุบลราชธานี. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 2562; 26(3): 25-35.

(วารสารวิชาการระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

0.60 1 0.60
6

สมจิตร เดชาเสถียร, เจษฎา สุราวรรณ์, พชรพร ครองยุทธ และ ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์. การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2562; 1(2): 159-169.

(วารสารวิชาการที่มี peer review)

0.20 1 0.20

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จำนวนผลงานวิจัยอาจารย์ ช่วงระหว่าง ปี 2560 – 2562
จำนวน/ปี

ลำดับที่ ผลงานทางวิชาการ ค่าน้ำหนัก จำนวน คะแนนที่ได้
1 รัชนี จูมจี, คมสันต์ ธงชัย, ญาณิฐา แพงประโคน, จารุพร ดวงศรี, ปรีชามูลทอง, จุราพร คารัตน์. (2562). การศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์จากการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสานักงาน. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(2) (25-35). 0.8 1 0.8
2 Baochumkong C.,Songserm N.,Bureelerd O.,Thongchai C., Kumpangsri W.  Factors Associated with risk behavior of sexually transmitted infection diseaes among femal adolesents in Ubon Ratchathani Province, Thailand.  (2019). International Journal of Advances in Science Engineering and Technology. 6(2). p62-67. 0.6 1 0.6
3 รัชนี จูมจี, อรอนงค์ บุรีเลิศ, เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์, และสุวัสสา  ปั้นเหน่ง. (2562). ผลการปรับเปลี่ยนตะขอลากกระสอบยางพาราต่อความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของแรงงานในสหกรณ์สวนยางพารา. ใน สุพรรณ วนิชปริญญากุล (บ.ก.), การประชุมระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2. (น.469-476). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 0.2 1 0.2
4 ชัยกฤต ยกพลชนชัย. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV ในกลุ่มชายรักชายเขตเทศบาลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ.  ใน.สุพรรณ วนิชปริญญากุล (บ.ก.), การประชุมระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2. (น. 369-376). เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 0.2 1 0.2
5

สุนทรี ศรีเที่ยง, ชัยกฤต ยกพลชนชัย. (2562). Factors associated with the Accident Prevention Behaviors of High falling in construction workers. Case Study at Buddhamadhani Asoke Tumbon Boongmai

in Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province. การประชุมระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1. (น. 69-75). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0.2 1 0.2

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

จำนวนผลงานวิจัยอาจารย์ ช่วงระหว่าง ปี 2560 – 2562
จำนวน/ปี

ลำดับ ผลงานทางวิชาการ ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้
1

กุลชญา ลอยหา, สุรัตน์ หารวย, เด่นดวงดี ศรีสุระ, ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์, ดวงดาว สุดาทิพย์. ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมในการป้องกันโรคกับการอุบัติซ้ำของโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2562; 8(1): 159-173.

(วารสารวิชาการระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

0.60 0.60
2

Loyha K, Charoenbut P. Perceived benefits and perceived barriers of having safe practices and healthy lifestyles to prevent epidemic diseases among people living in the border areas of Ubon Ratchathani Province. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2562; 8(2): 1-5.

(วารสารวิชาการระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

0.60 0.60
3

วรวุฒิ นามวงศ์, นพรัตน์ ส่งเสริม, อรอนงค์ บุรีเลิศ ความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2562; 8(2): 13-20.

(วารสารวิชาการระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

0.60 0.60
4

ธีรศักดิ์ คันศร, กุลชญา ลอยหา, จำลอง วงศ์ประเสริฐ, เด่นดวงดี ศรีสุระ. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองอุบลราชธานี. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 2562; 26(3): 25-35.

(วารสารวิชาการระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

0.80 0.80
5

สุภาพร ประทุมเทศ, นพรัตน์ ส่งเสริม, เกศรา แสนศิริทวีสุข. ความชุกของการเกิดภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2562; 12(1): 520-527.

(วารสารวิชาการระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

0.80 0.80
6

Songserm N, Charoenbut P, Bureelerd O, Pintakham K, Woradet S, Vanhnivongkham P, Cua LN, Uyen NTT, Cuu NC, Sripa B. Behavior-related risk factors for opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma among rural people living along the Mekong River in five Greater Mekong Subregion Countries. Acta Tropica 2019; 201: 105221.

(วารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีชื่อในฐานข้อมูล Medline/PubMed และมีค่าคะแนน ISI Journal Impact factor 2018 = 2.629)

1.00 1.00

ข้อมูลทางตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์