ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2564

1.การสร้างสุขภาวะที่ดี และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน (Good Health and Happiness University: G1)

2.การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวและคาร์บอนต่ำ(Green and Low Carbon University: 2)

3.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายใน และภายนอกองค์กร (Good Relation, Networking and Collaboration: G3)

4.การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะสมภายใต้บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Good University and Appropriated in Context of University for Local Development to Sustainability: G4)

5.การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Participation and Good Governance :P)

อัตลักษณ์

ศึกษาดี มีจิตอาสา (Well Educated and Voluntary Minded)

เอกลักษณ์

          มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ปรัชญา

          “พัฒนาวิชาการ ยึดมั่นคุณธรรม นำภูมิปัญญา สู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบและเป็นคณะที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
 2. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. บริการวิชาการด้านสาธารณสุขในชุมชน
 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. บริหารจัดการพันธกิจอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

บัณฑิตโดดเด่น (Smart Student)

มุ่งเน้นการวิจัย (Excellent Research)

ใส่ใจบริการ (Expert Academic Service)

สานรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (Explicit Culture and Environment Conservation)

น้อมนำธรรมาภิบาล (Administration and Good Government)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการเรียนการสอนของสาขาวิชา
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาธารณสุขชุมชนที่มีความรู้และทักษะทางสาธารณสุขศาสตร์ สามารถนำไปพัฒนางานและประกอบอาชีพได้ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และสังคม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาชุมชน ให้พึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพได้
 4. ให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2562-2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพและความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issues) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ

 1. 1. ส่งเสริมการนำความรู้จากผลงานนวัตกรรม หรือผลงานที่บูรณาการ หรือผลจากองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ของคณะ ทั้งทางด้านวิชาการ ทางด้านวิจัย และทางด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปใช้ในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 2. 2. ส่งเสริมงานบริการวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม และประเทศชาติให้มีมาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติ
 3. 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐบาล และเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 4. 4. บริหารจัดการภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีศักยภาพ (จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศของคณะสาธารณสุขศาสตร์)

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. 1. มีโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่มีคุณภาพ
 2. 2. มีโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ
 3. 3. มีอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ทันสมัย และมีมาตรฐาน
 4. 4. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 5. 5. มีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ และเชิงพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ
 6. 6. ส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนของคณะฯ มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
 7. 7. มีการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเครือข่ายทางด้านวิชาการของคณะ
 8. 8. มีรายได้จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
 9. 9. คณะเป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 10. 10. มีการติดตาม ปรับปรุง ตรวจสอบและพัฒนาตามระบบ PDCA
 11. 11. พัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์  (Strategies)

          กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการกับท้องถิ่นโดยเน้นพื้นที่ Flagship

          กลยุทธ์ 3.2  ผลักดันให้คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นหน่วยงานส่งเสริมสุขภาวะ ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก

          กลยุทธ์ 3.3  สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ด้วยแนวทาง University Social Engagement ในการรับใช้ชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในชุมชนพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

          กลยุทธ์ 3.4  ปรับภารกิจของศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (UBRU Wellness Center)

การดำเนินงาน/แผนงาน

 1. 1. ทบทวนและปรับปรุงภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ
 2. 2. สนับสนุนอัตรากำลังในสายวิชาการให้เพียงพอต่อภาระงาน
 3. 3. สนับสนุนงบประมาณและค่าตอบแทนในการจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสาธารณสุข
 4. 4. เตรียมความพร้อมให้กับงานบริการวิชาการของคณะ และมหาวิทยาลัย โดยการฝึกอบรมทักษะการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับบุคลากรและนักศึกษา
 5. 5. มีการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
 6. 6. มีโครงการอบรมวิชาชีพทั้งภายใน และภายนอกคณะและมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 7. 7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
 8. 8. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
 9. 9. เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนผลงานนวัตกรรม ผลงานเชิงบูรณาการ และผลงานเชิงประยุกต์ให้กับชุมชน สังคม ทั้งภายในและต่างประเทศ