ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบผ่าน การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Test of English Proficiency ( UBRU-TEP )

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ที่สอบผ่าน การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
Test of English Proficiency ( UBRU-TEP )
ผ่านในระดับ B1 38 คน (24.05%) และระดับ B2 2 คน (1.27%)
*อ้างอิง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 จากระบบสอบวัดภาษาอังกฤษ
(UBRU-TEP) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี