รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบบที่ 2 QUOTA โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
รอบบที่ 2 QUOTA โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(โรงเรียนในพื้นที่ฯและผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ฯ)
รับผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6
(ใช้ GPAX 5-6 ภาคเรียน)
🔴รอบที่ 2/1
หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
📅เปิดรับสมัครวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2566
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
📃รายละเอียด เกณฑ์ คุณสมบัติ การรับสมัคร https://misdoc.ubru.ac.th/tcas…/anouncement2566_21_2.pdf