ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 2565

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี พุทธศักราช 2565
1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร
นายมงคล อาตวงศ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร
2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
นายเพิ่มพูน มลิมาศ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ใต้ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพ
นางสาวนริณี โคตรสมบัติ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
4. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมจากหน่วยงานเครือข่าย
นางสมพร ธานี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชรานี
5. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น
นางสาวศรัญรัตน์ ธานี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี