ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก รับทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาที่ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

รับทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภท ทุนเรียนดี

ประจำปีการศึกษา 2565