ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564