คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
และ วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับปริญญาโทหลักสูตร ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และระดับปริญญาเอกปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ