ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และ วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และ วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ