คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้า 2 รางวัล การประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ก้าวทันวิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ก้าวทันวิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน” จัดโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565


บทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอมีจำนวน 42 บทความ และประเภทของโครงการจำนวน 11 เรื่อง เป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสาธารณสุขในประเทศไทย รวม 7 สถาบันการศึกษา นำเสนอทั้งในระบบ onsite และ online ผ่านโปรแกรม Webex โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ส่งบทความวิจัยและโครงการเข้าร่วมทั้งหมด 7 บทความ

โดยผลงานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

1.การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารของสถานประกอบการร้านเสริมสวย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานของนางสาวสุกัญญา สามิลา (ผู้นำเสนอ) นายภาณุพงษ์ จันดีเลิศ นางสาวนฤมล เสนารินทร์ และ นางสาวศศินา หาระสาร นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมี อาจารย์ดวงดาว สุดาทิพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

2.ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดสำหรับนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลงานของนายธนพงศ์ พิมทอง(ผู้นำเสนอ) นางสาวอรวรรณ หวังดี(ผู้นำเสนอ) นายภานุรักษ์ ภาษี นางสาวมาสศุภา ดวงคำ นางสาวอภิญญา พบลาภ และ นางสาวปิยธิดา ศรีสังข์ นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน โดยมี อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก