วันอัฏฐมีบูชา วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6

“วันอัฏฐมีบูชา” วันแรม ๘ ค่ำ เดือน วิสาขะ (๖) ( ปีนี้ตรงกับ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ )

 

 “วันอัฏฐมีบูชา” คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ ( ตรงกับเดือน ๖ ของไทย ) . เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๘ วัน มัลละกษัตริย์ แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์ มีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธาน พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฎพันธเจดีย์ แห่งเมืองกุสินารา เมื่อวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งนิยมเรียกกันว่า “วันอัฏฐมี” . หลังจากที่พระเพลิงซึ่งเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้ว บรรดากษัตริย์มัลละทั้งหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดใส่ลงในหีบทองคำแล้วนำไปรักษาไว้ภายในนครกุสินารา . ส่วนเครื่องอัฏฐบริขารต่างๆของพระพุทธเจ้า ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามที่ต่างๆ อาทิ ผ้าไตรจีวร อัญเชิญไปประดิษฐานที่แคว้นธาระ บาตรอัญเชิญไปประดิษฐานที่ปาตลีบุตร เป็นต้น . การประกอบพิธี “อัฏฐมีบูชา” ในประเทศไทยนั้น นิยมทำกันในตอนค่ำ และปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ เช่น วันวิสาขบูชา เป็นต้น.