พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยอาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดี และคุณสมัย พูลทอง สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ภายใต้การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บนหลักการของความเสมอภาค เกื้อกูลและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=phnubru&set=a.1072932746586771