ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศ….ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ ทุน ดังนี้
๑. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MOU)
๒. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ (เพิ่มเติม)
๓. ทุนวิจัยมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
๔. ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม
โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกข้อ พร้อมสำเนาแบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๗ ชุด ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ ภายในวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมาลัย สุวรรณผา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๑๔๒
คลิกที่นี่ ดูรายละเอียดประกาศ https://shorturl.asia/eNxkp