ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางสอบปลายภาค-ภาคปกติ-2-2564

ตารางสอบปลายภาค คณะสาธารณสุขศาสตร์
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564
———————————————
มาตรการและแนวปฏิบัติของนักศึกษาในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)
ในช่วงที่สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
ระหว่างวันที่ 21 -25 มีนาคม 2565
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้านสถานที่
1.มีจุดคัดกรองอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ โดยมีเครื่องวัดอุณหภูมิ มีจุดล้างมือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ
2.การจัดเก้าอี้นั่งห้องสอบ ห้องละไม่เกิน 50 คน
3.ให้เจ้าหน้าที่งานอาคาร ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ทุกครั้งหลังนักศึกษาสอบเสร็จแต่ละรายวิชา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้านบุคลากรและนักศึกษา
1.ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย เว้นระยะห่างระหว่างกัน (D: Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย (M: Mask Wearing) หมั่นล้างมือ (H: Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T: Testing) ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Testing COVID-19) และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (A: Application Thaichana) ตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ฯ