พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะส อ่านต่อทั้งหมด