ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2565

การเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2565
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ผลการเลือกตั้ง นายพิสิษฐ์ เศรษฐศิริ พรรคสาสุขร่วมใจพัฒนา
เป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565
#welovephubru #PHUBRU