ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รอบแรก) ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รอบแรก)
ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up
—————————————–
“นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ผ่านการคัดเลือก 60 คน
จากผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 194 คน รายชื่อลำดับที่ 115-175 “
—————————————–
ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(รอบแรก) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงขอบเขตและเงื่อนไขการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาภายใต้กิจกรรมของโครงการฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM)
ใน วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อ ->https://cs.ubru.ac.th/download/เตรียมประกาศรายชื่อรอบแรก-Stutup-๖๕.pdf
กลุ่มที่ 2
#คณะวิทยาศาสตร์
#คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
#คณะสาธารณสุขศาสตร์
#คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
เข้าร่วมประชุม เวลา 17.00 – 18.00 น.
ลิงค์ประชุม –> https://zoom.us/j/97964133196…
Meeting ID: 979 6413 3196
Passcode: 3300