รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 Portfolio
คณะสาธารณสุขศาสตร์
จำนวน 2 หลักสูตร
– ส.บ. สาธารณสุขชุมชน รอบที่ 1 รับ 50 คน
– วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รอบที่ 1 รับ 50 คน
วันนี้ถึง 30 พ.ย. นี้ ทาง https://admission.ubru.ac.th/
มาเป็นส่วนหนึ่งของ #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข