ขอเชิญร่วมกิจกรรม We Love PHUBRU

เนื่องจากวันที่ 1 ธันวาคม 2564
เป็นวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
เชิญชวนศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม We Love PHUBRU
ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นี้เท่านั้น