ขอเชิญร่วมกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 9 ธันวาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ เนื่องในงานราชภัฏอุบล ก้าวไกล สู่ MICE University
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี