ขอเชิญชมการสาธิตการใช้เครื่องมือวัดทางสุขศาสตร์ฯ

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety: OccPHUBRU) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
* ขอเชิญชมการสาธิตการใช้เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็น เครื่องตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 เครื่องตรวจวัดเสียง และเครื่องตรวจวัดแสง ในงาน PH.UBRU MICE University
* พร้อมมีเกมส์สอยดาวชิงรางวัลมากมาย
* ในวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี