ขอเชิญชิมอาหารในบูธเชิญชิม ในงาน PH.UBRU MICE University

หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับกลุ่มวิจัยสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และกลุ่มวิจัยส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลฯ
• ขอเชิญชิมอาหารในบูธเชิญชิม ในงาน PH.UBRU MICE University
• ในวันที่ 4 และ 7 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อุบลฯ
#MICE_University