ขอเชิญชวนร่วมการประกวดนักเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีตอนปลาย “Public Health UBRU MICE University”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญชวนร่วมการประกวดนักเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัย
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีตอนปลาย
“Public Health UBRU MICE University”
หัวข้อ “การสร้างความปลอดภัยในบ้าน ชุมชน และโรงเรียนของฉัน”
เนื่องในงานราชภัฏอุบล ก้าวไกล สู่ MICE University
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
———————————————————-
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ระเบียบการประกวด >>> https://drive.google.com/…/1e6Nr5JbHYLbkNQPldqx…/view…
กรอกข้อมูลสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์ในโปรแกรม google from ที่ https://forms.gle/to4uVTju7S1BYx2F6