การประกวดนักเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีตอนปลาย “Public Health UBRU MICE University”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญชวนร่วมการประกวดนักเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีตอนปลาย
“Public Health UBRU MICE University”
หัวข้อ “3 อ. 2 ส. สุขภาพดีวิถีไทย”
เนื่องในงานราชภัฏอุบล ก้าวไกล สู่ MICE University
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
———————————————————-
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ระเบียบการประกวด >>> https://drive.google.com/…/1-ZAZkZr42d1…/view…
กรอกข้อมูลสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์ในโปรแกรม google from ที่ https://forms.gle/f3xZGXHqNU4MaGe98